Hitta billiga skidresor här
Ändra barnens ålder
Du kan också kontakta oss på 031-16 59 00

Avtals- & resevillkor

Lion Alpin (Återförsäljaren) förmedlar skidsemester och resor på vägnar av SkiTravelGroup AG (Arrangören) enligt nedanstående resevillkor.

För bokad resa gäller Lagen om Paketresor. Handlingar som ingår i avtalet är nedanstående Avtals- och resevillkor, bokningsbekräftelse, annan viktig information som skickas ut samt information på www.lionalpin.se

1. Avtalet

1.1 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget.

1.2 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift.

1.3 Huvudresenären är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Alla ändringar samt ev. avbeställning och återbetalning måste ske via huvudresenären om inget annat överenskommits.

1.4Resenär under 18 år som reser utan föräldrar ska lämna intyg från målsman att resenären får resa på egen hand. Detta intyg ska vara återförsäljaren tillhanda senast 7 dagar efter bokningsdatum. Intyget finner du på lionalpin.se och ska antingen postas eller mailas till återförsäljaren.

1.5 Om en resenär väljer att bo själv i ett dubbelrum, eller annan rumskategori, har arrangören rätt att ta ut ett tombäddstillägg.

2. Betalning av resan

2.1 Anmälningsavgift är 2000 kr per person. Arrangören har rätt att avboka resenär som inte betalat anmälningsavgift inom avtalad tid.

2.1.1 Vid resor med reguljärflyg betalas vanligtvis hela flygkostnaden vid bokningstillfället och faller inte inom ramen för Öppet Köp villkor. Exakt vad som gäller framgår av bokningsbekräftelsen. Utöver kostnad för flygbiljetten betalas anmälningsavgift på 2000 kr per person.

2.2 Slutbetalning skall vara arrangören tillhanda senast 60 dagar före avresan om inte annat särskilt angivits. Är slutbetalning inte arrangören tillhanda 60 dagar före avresa tas en förseningsavgift på 200 kr ut. När resan är slutbetald gäller bokningsbekräftelsen som biljett. Har inte betalning inkommit senast 50 dagar innan avresa, avbokas resan. Anmälningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd återbetalas inte.

2.3 Vid beställning av resa inom 60 dagar före avresa skall det totala priset för resan betalas omedelbart.

2.4 Skidfrakt måste förbokas och bekräftas av Lion Alpin.

2.5 Expeditionsavgift på 200 kr tas ut vid alla typer av ändringar < 60 dagar innan avresa.

2.6 Valutagaranti gäller för alla våra resor, det skyddar mot eventuella valutaförändringar. När anmälningsavgiften är betald är det pris som angivits på bokningsbekräftelsen garanterat med undantag för punkt 2.7.

2.7 Priset får höjas om det uppstår väsentliga ändringar i transportkostnader, ändringar i tullar, skatter eller avgifter som ingår i Om höjningen överstiger 8% har resenären rätt att avboka resan.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Avbokningskostnad

> 60 dagar före avresa
Anmälningsavgiften
60-15 dagar före avresa Anmälningsavgiften + 50% av resans pris
14-0 dagar före avresa  100% av resans pris

3.2 Avbokning reguljärflyg
För resor bokade med reguljärflyg gäller flygbolagets avbokningsregler. Vanligtvis återbetalas inte flygkostnaden även när det är > än 60 dagar före avresa.

3.3 Vi rekommenderar alla våra gäster att teckna en avbokningsförsäkring och reseförsäkring. Villkor för dessa finns på lionalpin.se. Avbokningsförsäkring skall alltid köpas samtidigt som resan och kan inte läggas till efter att anmälningsavgiften är betald. Lion Alpin samarbetar med Gouda Reseförsäkringar, läs mer på: https://www.lionalpin.se/infoer-skidresan/resefoersaekring.

3.4 När någon i ett resesällskap avbokar tas ett tombäddstillägg ut för resterande resenärer i sällskapet. Önskar kvarvarande resenärer behålla ursprungligt alternativ, kan man göra det mot en tombäddskostnad. Som ”kvarvarande resenärer” betraktas de resenärer som bokat gemensamt rum/studio/lägenhet.

3.5 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Avbeställning görs på 031-16 59 00 eller info@lionalpin.se. Uppge alltid bokningsnummer.

4. Minimiantal

Arrangören har rätt att ställa in resan om färre än angivet minimiantal inte är uppfyllda senast 20 dagar före avresa.

< 30 resenärer per bussresa

< 80 resenärer per flygresa

< 30 resenärer till det slutmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse. Ställs resan in skall resenären återfå hela det belopp som betalats före resan.

5. Resenärens ansvar

5.1 Missförstånd kan ske vid inbokningssamtal. Resenären ska kontrollera de uppgifter som står på bokningsbekräftelsen. Granskning måste göras omgående och felaktigheter påtalas omedelbart. Det är resenärens ansvar att säkra så informationen på resebeviset stämmer överens med det resenären önskat boka.

5.2 Muntliga löften måste vara skriftligen bekräftade och noterade på bokningsbekräftelsen.

5.3 Resenären ansvarar för att hon kan nås för viktiga meddelanden. Det är viktigt för att arrangören skall kunna nå gästen vid oförutsägbara ändringar. Om resenären inte kan kontaktas 7 dagar före och fram till avresa skall resenären kontakta oss för att ta del av eventuella ändringar.

5.4 Resenären är ansvarig för nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring och övriga inresedokument.

5.4.1 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass, felaktiga resedokument som vaccinationsbevis och dylikt.

5.5 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

5.6 På alla våra bussar råder rökförbud samt förbud mot medhavd alkohol. Under busstransporten är busschauffören högst ansvarig. Busschauffören har rätt att avvisa passagerare som bryter mot reglerna.

5.7 Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

5.8 Avvikande från arrangemang
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

6. Ändringar före och efter avresa

6.1 Anslutningsbuss kan ställas in senast 5 dagar före avresa om inte minimiantalet 30 resenärer per anslutningslinje är bokat. Resenären eller resebyrån där resan är bokad meddelas senast 5 dagar före avresa. Resenären har möjlighet att boka om till annan anslutningsort. Anslutningstillägget återbetalas i detta fall.

6.2 Arrangören kan av operationella skäl att byta ut från början avsedd buss eller flygplanstyp mot annan. Transporten kan också utföras av samarbetande arrangör eller annan part. Detta kan medföra att tidtabell och färdväg ändras. Bussbyten kan även förekomma under resan.

6.3 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6.4 Arrangören har rätt att begränsa eller helt ställa in guideservicen på resmålet om inte minimiantal är uppfyllda senast 5 dagar före < 30 resenärer till det slutmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse. För detta utgår ingen kompensation.

6.5 Arrangemang på destination. Vid för få antal deltagare eller vid andra omständigheter som gör arrangemanget ogenomförbart äger arrangören rätten att ställa in arrangemanget. Erlagd avgift återbetalas, ingen övrig kompensation qes.

6.6 Ändringar av faciliteter på våra inkvarteringar kan ske under pågående säsong, vi reserverar oss för ev. ändringar i facilitetsutbudet på våra inkvarteringar som arrangören ej kan råda över, för dessa ev. ändringar utgår ingen kompensation.

6.7 När ett rum med extrabäddar bokas äger hotellet eller arrangören rätt att byta rum inför ankomst om inte extrabäddarna utnyttjas, t.ex. om ett dubbelrum med 2 extrabäddar bokats till endast 2 personer så kan det av hotellägaren eller av oss ändras till ett vanligt dubbelrum utan extrabäddar. Då betalning av rum sker per person så är det ett rum med bäddar för det antal personer man har betalat för som man har rätt till. Extrabäddarnas utförande skiljer sig från hotell till hotell, det kan t.ex. vara bäddsoffa, bäddfåtölj, placerad extrabädd i form av tältsäng, eller del i större säng.

6.8 Om lagstiftningen skulle ändra sig rörande buss- och flygtransport på grund av Covid-19 som t.ex genom att bara tillåta att vart annat säte får användas, eller annan ny lagstiftning, förbehåller vi oss rätten att ändra resans pris så att vi alltid följer gällande lagstiftning. Om denna prisökning är på 10% eller mer har du rätt att avboka din resa.

7. Tidtabell & bagage

7.1 Tidtabell
Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Ev. ändringar meddelas skriftligen senast 20 dagar före avresa.

7.2 Bagageregler, buss
Överskrids antalet kollin eller storlek har chauffören rätt att vägra ilastning. Varje resenär är personligen ansvarig för sitt bagage vid om, i- och urlastningar.

7.3 Bagageregler, flyg
Pris för skidfrakt kan variera beroende på flygrutt. Pris syns i bokningsflödet innan bekräftelse samt på ditt resebevis. Inget annat bagage får packas i skidfodralet. Endast 1 skidfrakt per person går att boka. Antalet skidfrakt kan vara begränsat, först till kvarn gäller. För övrigt bagage gäller de viktbegränsningar som framgår på ditt resebevis eller på www.lionalpin.se .

9 Reklamation

9.1 Klagomål ska framföras till platspersonal så fort resenären upptäcker att något är fel. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

9.2Reklamationer ska skriftligen skickas, mailas eller faxas till Lion Alpin inom 20 dagar efter hemkomst för attbeaktas.

9.3 Handläggningstid för reklamationer är 2 månader.

9.4 Reklamationer hanteras av återförsäljaren Lion Alpin på vägnar av arrangören SkiTravelGroup

10. Arrangör enligt resegarantilagen för samtliga resor i detta program är SkiTravelGroup AG, Baarerstrasse 14, 6300 Zug, Schweiz. Bolaget har ställt en resegaranti till danska Rejsegarantifonden.

11. Arrangören och återförsäljaren reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar vi tvingas göra efter pressläggningen. Vid olika information gäller i första hand uppgifter på återförsäljarens hemsida. Vi reserverar oss för skriv och inknappningsfel på återförsäljarens hemsida:www.lionalpin.se.

12. Flygbolagen har det direkta ansvaret för korrekt genomförande av transporter i enlighet med Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordningarna 889/2002 och 261/2004 samt lagen om civil luftfart. Researrangören begränsar sitt ansvar till de vid varje given tidpunkt gällande beloppsgränserna enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna (lufttransport), Atenkonventionen och EU-förordningen 392/2009 (Sjötransport) och COTIF-konventionen och EU-förordningen 1371/ 2007 (Järnvägstransporter). Researrangörens ansvar kan därför inte överstiga det belopp som gäller för de transportörer som har det direkta ansvaret för transporten.

 

 

Ovan villkor gäller för samtliga bokningar gjorda efter den 31/3/2022.

För utskrift

Här hittar du en utskriftsvänlig version av Lion Alpins resevillkor.

Resevillkor.pdf

Paketresor

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag Lion Alpin (SkiGroup AB) kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har företag Lion Alpin, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302. 

031-16 59 00
LionAlpin