Hitta billiga skidresor här
Ändra barnens ålder
Du kan också kontakta oss på 031-16 59 00

Avtals- & resevillkor

Lion Alpin (Återförsäljaren) förmedlar skidsemester och resor på vägnar av SkiTravelGroup AG (Arrangören) enligt nedanstående resevillkor.

För bokad resa gäller Lagen om Paketresor. Handlingar som ingår i avtalet är nedanstående Avtals- och resevillkor, bokningsbekräftelse, annan viktig information som skickas ut samt information på www.lionalpin.se. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar på hemsidan, text på resebeviset gäller alltid.

För vintern 2021-2022 har Lion Alpin öppet köp på sina resor t.om 30/9/2021 om inget annat specificeras i överenskommelse med kund.

1. Avtalet

1.1 En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om den sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget.

1.2 Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalt överenskommen anmälningsavgift.

1.3 Huvudresenären är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Alla ändringar samt ev. avbeställning och återbetalning måste ske via huvudresenären om inget annat överenskommits.

1.4 Resenär under 18 år som reser utan föräldrar ska lämna intyg från målsman att resenären får resa på egen hand. Detta intyg ska vara återförsäljaren tillhanda senast 7 dagar efter bokningsdatum. Intyget finner du på www.lionalpin.se och ska antingen postas eller mailas till återförsäljaren.

2. Betalning av resan

2.1 Anmälningsavgift är 2000 kr per person. På våra sommarresor med avresa mellan 1/4 och 31/10 är anmälningsavgiften 500 kr per person. Arrangören har rätt att avboka resenär som inte betalat anmälningsavgift inom avtalad tid.

2.1.1 Vid resor med reguljärflyg betalas vanligtvis hela flygkostnaden vid bokningstillfället. Exakt vad som gäller framgår av bokningsbekräftelsen.

2.2 Slutbetalning skall vara arrangören tillhanda senast 60 dagar före avresan om inte annat särskilt angivits. Är slutbetalning inte arrangören tillhanda 60 dagar före avresa tas en förseningsavgift på 200 kr ut. När resan är slutbetald gäller bokningsbekräftelsen som biljett. Har inte betalning inkommit senast 60 dagar innan avresa, avbokas resan. Anmälningsavgift och eventuellt avbeställningsskydd återbetalas inte.

2.3 Vid beställning av resa inom 60 dagar före avresa skall det totala priset för resan betalas omedelbart.

2.4 Avbeställningsskydd (Av- och ombokningstrygghet) skyddar dig mot av- och ombokningskostnader. Det kostar 295 kr per person och skall betalas samtidigt som anmälningsavgiften. Avbeställningsskyddet kan endast tecknas vid bokningstillfället.

2.5 Skidfrakt måste förbokas.

2.6 Expeditionsavgift på 200 kr tas ut vid alla typer av ändringar < 60 dagar innan avresa.

2.7 Valutagaranti gäller för alla våra resor, det skyddar mot eventuella valutaförändringar. När anmälningsavgiften är betald är det pris som angivits på bokningsbekräftelsen garanterat med undantag för punkt 2.8.

2.8 Priset får höjas om det uppstår ändringar i transportkostnader, ändringar i tullar, skatter eller avgifter som ingår i resan.

3. Resenärens rätt till avbeställning av resan

3.1 Avbokningskostnad

> 60 dagar före avresa Anmälningsavgiften Anmälningsavgiften
60-15 dagar före avresa Anmälningsavgiften + 50% av resans pris
14-0 dagar före avresa  100% av resans pris

3.2 Avbokning reguljärflyg
För resor bokade med reguljärflyg gäller flygbolagets avbokningsregler. Vanligtvis återbetalas inte flygkostnaden även när det är > än 60 dagar före avresa.

3.3 Avbeställningsskyddet, nedan kallat Av- och ombokningstrygghet är en försäkring. Den är personlig, återbetalas inte och kan inte överlåtas.

3.4 När någon i ett resesällskap avbokar tas ett tombäddstillägg ut för resterande resenärer i sällskapet. Önskar kvarvarande resenärer behålla ursprungligt alternativ, kan man göra det mot en tombäddskostnad. Som ”kvarvarande resenärer” betraktas de resenärer som bokat gemensamt rum/studio/lägenhet.
3.5 Inbetalt belopp för liftkort, skidhyra och skidskola återbetalas alltid vid avbokning innan avresa.
3.6 Resenär som har träffat avtal om Av- och ombokningstrygghet har rätt att avbeställa/boka om resan, enligt 3.6.1-3.6.7.

3.6.1 Vid fastställande av resans pris ingår inte kostnad för avbeställningsskydd.

3.6.2 Om resenären har Av- och ombokningstrygghet får resan i fall som anges i punkt 3.6.3 - 3.6.7 avbeställas utan kostnad.

3.6.3 Avbeställning får ske om resenären eller dennes make/maka/sambo, resenärens eller dennes makes/makas eller sambos släkting i rakt upp- eller nedstigande led eller syskon eller person med vilken resenären gemensamt beställt resan före avresan men efter det att avtalet blivit bindande för resenären drabbas av allvarlig sjukdom, försämrat sjukdomstillstånd eller olycksfall och denna händelse är av sådan art, att resenären inte rimligen kan genomföra resan.

3.6.4 Avbeställning får ske om annan händelse drabbar resenären efter det att avtalet blivit bindande och om händelsen är av så ingripande karaktär för resenären att det är orimligt att kräva att resenären skall genomföra resan. Resenären skall inte ha kunnat råda över händelsen och vare sig känt till eller bort känna till denna då resan beställdes. Sådan ingripande händelse är t.ex. brand i den egna bostaden eller om den försäkrade blir uppsagd från sitt arbete i perioden 0-3 månader innan avresa mot uppvisat intyg från arbetsgivaren.

3.6.5 Avbeställning får ske om person med vilken resenären gemensamt beställt resan avbeställer sin resa med stöd av punkterna 3.6.3 eller 3.6.4 och det är oskäligt att resenären skall genomföra resan utan den andra personens sällskap.

3.6.6 Resenär som avtalat om gemensam inkvartering med annan resenär/andra resenärer som avbeställt resan med stöd av punkterna 3.6.3 - 3.6.5 ska erhålla inkvartering av samma standard som enligt avtalet på avtalat eller likvärdigt hotell/anläggning, i rum/lägenhet som är storleksmässigt anpassad till kvarstående antalet resenärer utan extra kostnad. Kan någon sådan inkvartering inte tillhandahållas skall inkvarteringen ske enligt avtalet utan ytterligare kostnad för resenären.

3.6.7 Fri ombokning kan göras upp till 60 dagar innan avresa under innevarande säsong till ej rabatterade resor.

3.7 Resenären skall avbeställa resan så snart som möjligt efter det att avbeställningsanledning uppkommit. Avbeställning görs på 031-16 59 00 eller info@lionalpin.se. Uppge alltid bokningsnummer.

3.7.1 För resenärer som har tecknat Av- och ombokningstrygghet gäller dessutom: Grunden för avbeställningen skall på tillförlitligt sätt styrkas med läkar- och/eller släktskapsintyg. Läkarintyg (eller arbetsgivarintyg vid uppsägning) skall vara oss tillhanda senast 10 dagar efter avbeställningsdatum. På läkarintyget ska det tydligt framgå diagnos, tydlig avrådan från resa, stämpel och kontaktuppgifter till läkaren. Inkommer läkarintyget senare än 10 dagar efter avbeställningsdatum äger vi rätten att tillgodoräkna oss inbetalat belopp.

4. Minimiantal

Arrangören har rätt att ställa in resan om färre än angivet minimiantal inte är uppfyllda senast 20 dagar före avresa.
< 30 resenärer per bussresa
< 80 resenärer per flygresa
< 30 resenärer till det slutmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse. Ställs resan in skall resenären återfå hela det belopp som betalats före resan.

5. Resenärens ansvar

5.1 Missförstånd kan ske vid inbokningssamtal. Resenären ska kontrollera de uppgifter som står på bokningsbekräftelsen. Granskning måste göras omgående och felaktigheter påtalas omedelbart.

5.2 Muntliga löften måste vara skriftligen bekräftade och noterade på bokningsbekräftelsen.

5.3 Resenären ansvarar för att hon kan nås för viktiga meddelanden. Det är viktigt för att arrangören
skall kunna nå gästen vid oförutsägbara ändringar. Om resenären inte kan kontaktas 7 dagar före och fram till avresa skall resenären kontakta oss för att ta del av eventuella ändringar.

5.4 Resenären är ansvarig för nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som t ex giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.

5.4.1 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, t.ex. hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

5.5 Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.

5.6 På alla våra bussar råder rökförbud samt förbud mot medhavd alkohol. Under busstransporten är busschauffören högst ansvarig. Busschauffören har rätt att avvisa passagerare som bryter mot reglerna.

5.7 Resenären är ansvarig för skada som denne vållar arrangören genom försummelse, t.ex. genom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger resenären att ersätta skada som är lagligen grundad gentemot någon som arrangören anlitar för att medverka vid resans genomförande.

5.8 Avvikande från arrangemang
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller till dennes representant. Resenären skall senast 24 timmar före av arrangören uppgiven återresetid kontakta denne för kontroll av uppgifter om hemresan.

6. Ändringar före och efter avresa

6.1 Anslutningsbuss kan ställas in senast 5 dagar före avresa om inte minimiantalet 30 resenärer per anslutningslinje är bokat. Resenären eller resebyrån där resan är bokad meddelas senast 5 dagar före avresa. Resenären har möjlighet att boka om till annan anslutningsort. Anslutningstillägget återbetalas i detta fall.

6.2 Arrangören kan av operationella skäl att byta ut från början avsedd buss eller flygplanstyp mot annan. Transporten kan också utföras av samarbetande arrangör. Detta kan medföra att tidtabell och färdväg ändras. Bussbyten kan även förekomma under resan.

6.3 Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan skall genomföras. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits skall sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.

6.4 Arrangören har rätt att begränsa eller helt ställa in guideservicen på resmålet om inte minimiantal är uppfyllda senast 5 dagar före avresa. < 30 resenärer till det slutmål som finns angivet på resenärens bokningsbekräftelse. För detta utgår ingen kompensation.

6.5 Arrangemang på destination. Vid för få antal deltagare eller vid andra omständigheter som gör arrangemanget ogenomförbart äger arrangören rätten att ställa in arrangemanget. Erlagd avgift återbetalas, ingen övrig kompensation ges.

6.6 Ändringar av faciliteter på våra inkvarteringar kan ske under pågående säsong, vi reserverar oss för ev. ändringar i facilitetsutbudet på våra inkvarteringar som arrangören ej kan råda över, för dessa ev. ändringar utgår ingen kompensation.

6.7 När ett rum med extrabäddar bokas äger hotellet eller arrangören rätt att byta rum inför ankomst om inte extrabäddarna utnyttjas, t.ex. om ett dubbelrum med 2 extrabäddar bokats till endast 2 personer så kan det av hotellägaren eller av oss ändras till ett vanligt dubbelrum utan extrabäddar. Då betalning av rum sker per person så är det ett rum med bäddar för det antal personer man har betalat för som man har rätt till. Extrabäddarnas utförande skiljer sig från hotell till hotell, det kan t.ex. vara bäddsoffa, bäddfåtölj, placerad extrabädd i form av tältsäng, eller del i större säng.

6.8 Om lagstiftningen skulle ändra sig rörande buss- och flygtransport på grund av Covid-19 som t.ex genom att bara tillåta att vart annat säte får användas, eller annan ny lagstiftning, förbehåller vi oss rätten att ändra resans pris så att vi alltid följer gällande lagstiftning. Om denna prisökning är på 10% eller mer har du rätt att avboka din resa.

7. Tidtabell & bagage

7.1 Tidtabell
Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Ev. ändringar meddelas skriftligen senast 20 dagar före avresa.

7.2 Bagageregler, buss
Överskrids antalet kollin eller storlek har chauffören rätt att vägra ilastning. Varje resenär är personligen ansvarig för sitt bagage vid om, i- och urlastningar.

7.3 Bagageregler, flyg
Skidfrakt kostar 495 kr per person. Inget annat bagage får packas i skidfodralet. Endast 1 skidfrakt per person går att boka.

9 Reklamation

9.1 Klagomål ska framföras till platspersonal så fort resenären upptäcker att något är fel. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

9.2 Reklamationer ska skriftligen skickas, mailas eller faxas till Lion Alpin inom 20 dagar efter hemkomst för att beaktas.

9.3 Handläggningstid för reklamationer är 2 månader.

9.4 Reklamationer hanteras av återförsäljaren Lion Alpin på vägnar av arrangören SkiTravelGroup AG.

10. Arrangör enligt resegarantilagen för samtliga resor i detta program är SkiTravelGroup AG, Baarerstrasse 14, 6300 Zug, Schweiz.

11. Arrangören och återförsäljaren reserverar sig för eventuella tryckfel och ändringar vi tvingas göra efter pressläggningen. Vid olika information gäller i första hand uppgifter på återförsäljarens hemsida. Vi reserverar oss för skriv och inknappningsfel på återförsäljarens hemsida: www.lionalpin.se.

Covid-19 Trygghetsförsäkring

För dig som önskar maximal trygghet! Med möjlighet att avboka din resa 31 dagar före avresa. Läs mer om vår trygghetsförsäkring här

För utskrift

Här hittar du en utskriftsvänlig version av Lion Alpins resevillkor.

Resevillkor.pdf

Paketresor

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302.

Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företag Lion Alpin (SkiGroup AB) kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt.

Dessutom har företag Lion Alpin, enligt lag, ett skydd för att återbetala dina betalningar och, när transport ingår i paketresan, säkerställa din hemtransport om det eller de hamnar på obestånd.

Mer information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302. 

031-16 59 00
LionAlpin